Zaznacz stronę

BRIKOLAŻ EKONOMII, NAUK O ZARZĄDZANIU I FINANSÓW

STUDIA DOKTORANCKIE
KONTAKT

STUDIA DOKTORANCKIE

Skierowane są do wszystkich osób po ukończonych studiach magisterskich, które chcą w szybki sposób zrobić i obronić pracę doktorską na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeśli chcesz uniknąć rutynowych zajęć oferowanych w ramach dotychczasowych studiów doktoranckich jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, ten kierunek jest dla Ciebie! Możesz uzyskać dostęp do najnowszej wiedzy ekonomicznej i zapoznać się z najnowszymi metodami badawczymi oraz zastosowaniem ich w praktyce, jednocześnie aplikować o środki w ramach programów badawczych i rozwojowych.

Studia realizowane będą w oparciu o wygrany projekt w ramach środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowanego na realizację nowoczesnych i innowacyjnych studiów doktoranckich. Studia skierowane są przede wszystkim na współpracę z otoczeniem biznesowym w ujęciu regionalnym i krajowym. Prace doktorskie które powstaną w ramach tego projektu muszą opierać się na dwóch z trzech dziedzin ekonomicznych: ekonomii, zarządzaniu i/lub finansach.

KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA

Największą z nich jest szybki tryb przygotowania oraz obrony pracy doktorskiej. Standardowy okres od rozpoczęcia studiów doktoranckich do obrony to średnio 7-8 lat. W przypadku tych studiów każdy doktorant będzie zobligowany do szybkiego napisania i obrony swojej dysertacji. Będzie miał na to maksymalnie 4 lata. Aby wesprzeć te działania, w ramach projektu sfinansowane zostaną indywidualne projekty badawcze każdego zrekrutowanego doktoranta. Każdy doktorant uzyska 40.000 zł na realizację swoich zamierzeń (badania, zakup literatury, wyjazdy na konferencje czy kwerendy biblioteczne, koszty opublikowania swoich pracy naukowych).

 • Szybka ścieżka doktoratu (pracę trzeba napisać i obronić w ciągu 4 lat)
 • Autorski program studiów stawiający przede wszystkim na pracę promotora z doktorantem bez przeładowania przedmiotami o charakterze teoretycznym
 • Indywidualne projekty badawcze dla każdego doktoranta w wysokości 40.000 zł na okres studiów
 • Dwie szkoły letnie w trakcie trwania studiów: metodologiczna i dydaktyczna

PROGRAM STUDIÓW

Obejmuje 3 podstawowe moduły kształcenia: moduł ogólny – część teoretyczna nastawioną na poznanie podstawowych trendów w aktualnych naukach ekonomicznych, moduł badacza – z rozbudowanym elementem naukowym i metodologicznym niezbędnym w prowadzeniu badań naukowych, moduł dydaktyczny – przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych, moduł kompetencji (fakultatywny) do wyboru najbardziej interesujących szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

MODUŁ OGÓLNY

 • Przedsiębiorcza gospodarka– brikolaż ekonomii, nauk o zarzadzaniu, finansów – (I rok) przedmiot stwarza dla doktorantów możliwość poznania determinant (egzo i endogenicznych) rozwoju przedsiębiorczej gospodarki, która oparta jest na trzech filarach tj.: przedsiębiorczości szybkiego wzrostu, przedsiębiorczości strategicznej oraz przedsiębiorczemu zarzadzaniu finansami w mikro i makrootoczeniu.
U

MODUŁ BADACZA

 • Metodologia i Metodyka interdyscyplinarnych badań naukowych – (I, II rok) zajęcia będą w szczególności realizować takie treści jak: formułowanie problemu badawczego, planowanie badań, prowadzenie eksperymentów, opracowywanie wyników, wnioskowanie)
 • Tworzenie i publikowanie interdyscyplinarnych prac naukowych – (I, II, III rok) przedmiot stwarza możliwość opracowania finalnej wersji artykułu naukowego z tematyki związanej z przygotowywaną rozprawą doktorską
 • Etyka w pracy badawczej – (II, III, IV rok) celem zajęć jest zapoznanie doktoranta z treściami dot. paradygmatyki etyki w pracach naukowo – badawczych
 • Finansowanie i zarzadzanie interdyscyplinarnym projektem naukowo – badawczym – (I, II rok) celem zajęć będzie zapoznanie doktoranta z następującymi aspektami tj. planowaniem i przygotowaniem wniosku projektowego oraz finasowaniem i zarzadzaniem jakością
 • Seminarium doktoranckie – (I, II, III, IV rok)

MODUŁ DYDAKTYKA

 • Projektowanie interdyscyplinarnych zajęć dydaktycznych – (II rok) zajęcia stwarzają̨ dla doktorantów możliwość poznania najważniejszych aspektów związanych z przygotowaniem zajęć dydaktycznych
 • Metody nauczania interdyscyplinarnych przedmiotów i oceny wyników
P

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

 • Moduł ogólny
  • Teoria funkcjonowania współczesnej gospodarki – trendy, wyzwania
  • Teoretyczne i praktyczne podstawy tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwem
  • Współczesne finanse – teoria i paradygmaty

  Moduł badacza

  • Myślenie innowacyjne
  • Design thinking
  • Zasady funkcjonowania otwartej nauki
  • Zasady prezentacji osiągnięć naukowych na konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Bibliometria oraz mendżery bibliografii

  Moduł dydaktyka

  • Prawne uwarunkowania kształcenia w szkole wyższej
  • Podstawy pedagogiki
  • Podstawy psychologii
  • Emisja głosu
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
  • Praca ze studentem – cudzoziemcem, z uwzględnieniem aspektów kulturowych

  Przed. rozwijające komp. miękkie

  • Coaching i mentoring
  • Praca w grupie i w zespole
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Negocjacje
  • Asertywność
  • Zarządzaniem różnorodnością
  • Doradztwo zawodowe

REKRUTACJA

Niezbędne dokumenty:

 • Dyplom ukończenie studiów magisterskich
 • Projekt badawczy – oryginalna idea kandydata na badania naukowe
 • Udokumentowane publikacje naukowe i cytowania (kopie publikacji)
 • Udokumentowany udział w projektach badawczych lub uzyskanie projektu badawczego (certyfikaty, oświadczenie kierownika projektu, itp.)
 • Udokumentowany udział w konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach (certyfikaty, programy, zaświadczenia)
 • Udokumentowana znajomość języka obcego (certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 • Udokumentowana praca w kołach naukowych (certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 • Ukończenie studiów podyplomowych, ukończenie MBA (certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 • Zaświadczenie o wymianie międzynarodowej (certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 • Rekomendacja promotora (pisemny dokument z rekomendacją)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
VI-VIII 2018
WYDZIAŁ NAUK NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA
ul. Mickiewicza 64, pok. 432
71-101 Szczecin

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Z jaką częstotliwością będą odbywały się zajęcia w ramach studiów Brikolaż?

Zajęcia w ramach studiów III stopnia Brikolaż odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Planowane dni to piątek w godz. popołudniowych oraz sobota.

2. Czy studia Brikolaż mają charakter stacjonarny czy niestacjonarny?

Są to studia niestacjonarne.

3. Czy istnieje możliwość jednoczesnego uczestniczenia w studiach w ramach Brikolażu oraz innych studiach III stopnia?

Tak.

4. Czy w przypadku zmiany studiów III stopnia na studia Brikolaż, istnieje możliwość przejścia z obecnym Promotorem?

Tak, istnieje możliwość przejścia ze swoim obecnym promotorem na studia realizowane w ramach Brikolażu.

5. W jaki sposób można przejść z promotorem  na studia realizowane w ramach Brikolażu?

Na etapie rekrutacji kandydaci winni przedstawić w formie pisemnej koncepcje badań i tematyki przyszłej pracy doktorskiej wraz z pisemnym potwierdzeniem zgody na sprawowania opieki naukowej ze strony przyszłego opiekuna.

6. Czy w sytuacji posiadania statusu doktoranta należy ponownie przejść przez proces rekrutacji?

Tak.

7. Czy doktoranci studiów w ramach Brikolażu będą musieli ponosić koszty związane z otwarciem przewodu doktorskiego?

Nie.

8. Czy plan zajęć ustalany jest dla grupy czy indywidualnie można wybrać przedmioty?

W planie przewidziane są przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne do wyboru.

9. Czy zalicza się przedmioty w rozliczeniu rocznym tak samo jak na studiach stacjonarnych III stopnia?

Niektóre przedmioty zalicza się w systemie semestralnym.

10. Czy istnieje jakiś próg wiekowy, który dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się przyjęcie na studia?

Nie.

11. Czy słaba znajomość języka angielskiego dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się przyjęcie na studia?

Nie.

12. Czy brak dorobku naukowego dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się przyjęcie na studia?

Nie.

13. Jakie są terminy rekrutacji na studia Brikolaż?

Wszystkie terminy związane z rekrutacją znajdują się na stronie KANDYDACI (na odpowiedniej stronie pod nazwą Brikolaż).

14. Czy brak certyfikatu z języka angielskiego stanowi dyskwalifikację z projektu?

Brak certyfikatu nie stanowi podstawy wyłączenia z projektu – mogą być też inne dowody na znajomość języka (np. zaświadczenie z pracy w Wielkiej Brytanii czy USA).

15. W jakim trybie czasowym będą wypłacane stypendia w ramach Brikolażu?

Stypendia rozłożone są na roczne transfery po 10.000 zł. Istnieje jednak możliwość dostosowania wypłat do potrzeb doktoranta.

16. W jaki sposób będą rozliczane pieniądze z pobranego stypendium?

Pieniądze będą rozliczane w standardowy sposób, tzn. faktury, rachunki, umowy lecz należy mieć na względzie iż są to pieniądze publiczne i podlegają ustawie o finansach publicznych – czyli nie każda firma czy umowa może być zaakceptowana.

17. Na jakich zasadach przyznawane są punkty podczas rekrutacji?

Punkty przyznawane są według kryteriów zawartych na stronie KANDYDACI.

18. Jaki jest limit przyjęć na studia Brikolaż?

Limit przyjęć na studia wynosi 20 osób.

UPRZEJMIE INFORMUJMY, IŻ REKRUTACJA NA STUDIA III STOPNIA „BRIKOLAŻ EKONOMII, NAUK O ZARZĄDZANIU I FINANSÓW”, ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO KOŃCA WRZEŚNIA.

SPOTKANIE REKRUTACYJNE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2018. 

W DNIACH 12-27 WRZEŚNIA  OSOBĄ DO KONTAKTU JEST
 
KIEROWNIK PROJEKTU
DR HAB. PROF. US TOMASZ BERNAT
tomasz.bernat@usz.edu.pl
tel. 
609 450 808

mgr Agnieszka Łopatka
agnieszka.lopatka@usz.edu.pl
tel. +48 605 214 294
Kontakt pon.-pt. 10.00-14.00
[contact-form-7 404 "Not Found"]